NOTULEN ALG LEDENVERG 22-03-2017

0.

Opgeluisterd door Ons Muziekske worden alle leden gastvrij ontvangen.

1.

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en dankt het Muziekske voor de vrolijke opluistering van onze vergadering.
Extra welkom aan de ereleden en voorzitter van de Kring Maas-Dommel.
Het 60-jarig jubileum van onze vereniging in 2019 nadert met rasse schreden.
Hij hoopt dit nog mede te kunnen organiseren.
We kunnen terugkijken op een inspirerend en actief jaar.
We zijn als bestuur zeer trots op ons ouderenhome.
Zonder al onze vrijwilligers konden we alle activiteiten niet organiseren.

Op maandagmiddag heeft de bridgeclub zich genesteld en vanaf december wordt er tweewekelijks gekaart.
Door de verbouwing van De Prins had Shot ’71 geen onderkomen meer.
We hebben ze 2 maanden vooruit geholpen en hebben nu domicilie in De Moerkoal.
Shot ’71 had veel waardering en lof voor onze Inloop.

Hij doet een oproep aan mensen die iets willen organiseren op de avonden of in de weekenden, d’n Inloop staat daarvoor ter beschikking. Namens het bestuur dank voor het vertrouwen en wenst de aanwezigen een goede vergadering toe.

2.

Mededelingen.

Van een 6 tal leden is bericht van verhindering ontvangen, welke met naam worden genoemd.
Er is een brief van de kascommissie ontvangen, welke bij agendapunt 5 wordt behandeld.

3.

Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering van 15 maart 2017.

De notulen worden per pagina behandeld.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Jeanne.

4.

Herdenking van de overledenen door de voorzitter.

In de periode van 17 maart 2016 tot heden hebben we afscheid moeten nemen van 27 leden.
De leden worden allen met naam genoemd.
Vervolgens wordt er een minuut stilte in acht genomen.

5

Verslag van de kascontrolecommissie (en mevr. A.Wijffels en de heer A. Aarts) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

Mevrouw Wijffels leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor, waaruit blijkt dat de boekhouding keurig in orde is bevonden en alle posten uitvoerig zijn toegelicht.
Zij stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren.

Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd.

De kascontrolecommissie voor het komende jaar wordt samengesteld. Ad Aarts blijft nog een jaartje en Hendrik van Rooij stelt zich beschikbaar. Zij worden met algemene stemmen benoemd.

6.

Financieel verslag over het boekjaar 2016 en begroting 2017.

De penningmeester heeft niets toe te voegen aan dit verslag, de cijfers spreken voor zich. Er is een gezond financieel beleid.

Mevrouw Wijffels vraagt of de subsidie van de Rabobank voor een bepaald doel verstrekt wordt.

Geantwoord wordt dat dit bij enkele acties het geval is.
Het coöperatief dividend was bestemd voor loophulpmiddelen, welke wij ook aangeschaft hebben. De actie Hart voor Elkaar niet en dit bedrag is toegevoegd aan de algemene middelen.

De heer Aarts wil nog weten waar de giften vandaan komen die opgevoerd zijn.
Geantwoord wordt dat we soms wel eens wat krijgen van mensen die betrokken zijn bij onze vereniging. Ook gekregen goederen (o.a. badtillift) vallen hieronder, die dan verkocht zijn.

De heer Aarts vraagt verder waarom er geen bedrag is opgenomen bij abonnementen.
Hierop wordt geantwoord dat de contributie van de KvK onlangs is afgeschaft.
Ook kan het zijn dat ons abonnement op Leaweb onder een andere post is verantwoord.

Verder wordt er nog gevraagd waarom er geen balans is opgenomen bij de jaarrekening.
Daar valt iets voor te zeggen. We hebben geen schulden en een keurig saldo, waar menigeen jaloers op is. Daarom vinden wij dat dit niet openbaar moet worden gemaakt, maar de leden mogen hier wel van op de hoogte zijn. Op tafel ligt het complete financieel verslag ter inzage.

Vraag: bij de jaarrekening is een bedrag vermeld van € 800,– voor het 60-jarig jubileum. Dit bedrag staat niet in de begroting 2017. Geantwoord wordt dat dit wel is opgenomen in het totaalbedrag maar niet is gespecificeerd. Bij de jaarrekening 2017 zal het wel zichtbaar zijn.

Met algemene stemmen wordt het financiële jaarverslag 2016 en de begroting 2017 goedgekeurd.

7

Jaarverslag 2016.

Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van alle activiteiten die er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het verslag wordt per pagina behandeld.

Marius van Lankveld merkt op dat er ongeveer 100 aangiftes voor de inkomstenbelasting zijn ingevuld.

Jenny Bijnen merkt nog op dat De Driewiek 2x een lunch heeft georganiseerd voor eenzame ouderen.

Het jaarverslag van 2016 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

8.

Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend Ad Beex. Hij stelt zich herkiesbaar.

Bij het bestuur hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, waardoor Ad Beex automatisch wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar..

9.

Rondvraag.

Harrie van de Ven deelt mede dat hij wegens gezondheidsredenen geen coördinator meer is van de wandelclub. Hij heeft het stokje overgedragen aan Broer van der Zanden..

Ans van Zutphen merkt op dat er bijna geen banken staan langs de fietsroutes.
Dit wordt meegenomen naar het overleg met de gemeente.

Els Wigmans merkt op dat deze week langs het Maximakanaal banken zijn geplaatst.

De voorzitter deelt mede dat hij bij de gemeente de gevaarlijke oversteekplaatsen in de Kerkwijk ter hoogte van de basisschool De Parel heeft gemeld. Er zijn 2 oversteekplaatsen op nog geen 50 meter van elkaar. Men heeft toegezegd de putdeksels te zullen verwijderen, waarschijnlijk wordt dit in mei aangepast.

Frans Abelen vindt het invoegen met de auto komende vanaf Berlerode naar de Sassenheimseweg erg gevaarlijk. Men staat schuin en er staan altijd veel auto’s geparkeerd. Het overzicht is niet goed. Hij stelt voor om spiegels te plaatsen.

Ook dit zal worden meegenomen naar het overleg met de gemeente.

10.

Sluiting.

Herman sluit de vergadering om 15.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en de grote opkomst.

11.

Na de sluiting van de vergadering volgt een bingo.
Er zijn mooie prijzen, 2 x een dinerbon van € 25,– en een drankenbon van € 25,–.
Elly van den Broek, Rien Hoezen en Mieke van Driel zijn de gelukkigen.

Men vond de bingo zeer aangenaam. Enkelen hadden het nog nooit gedaan.