Notulen Alg. Ledenverg, 13 maart 2018

Aanwezig: volgens de presentielijst zijn er 72 personen aanwezig.

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de ereleden en de vrijwilligers.
Voorafgaand aan deze vergadering wil hij zijn medebestuursleden bijzonder hartelijk danken. Samen met hun inzet heeft hij de kar getrokken.
Volgend jaar vieren we ons 60-jarig jubileum. Onze eigen vereniging vraagt veel aandacht maar ook de kernen van St. Michielsgestel, Bint, KBO Brabant en in het afgelopen jaar ook de politieke partijen.
Dank ook aan onze vrijwilligers. Zonder hun inzet komen we nergens toe. Hij vraagt hiervoor een hartelijk applaus.
Dit jaar staat in het teken van het ledenaantal, dat gestaag terugloopt. In september gaan we een advertorial plaatsen in BAMI, waarin wordt uitgelegd waarvoor wij staan en wat wij allemaal doen. In oktober wordt er een flyer huis aan huis bezorgd over onze seniorenvereniging. De bodes hebben hieraan hun medewerking toegezegd. Hij doet een oproep aan de aanwezigen om vrienden, bekenden, familie, buren etc. die nog geen lid zijn aan te spreken om ook lid te worden.
Namens het bestuur spreekt hij dank uit voor het gestelde vertrouwen. Het komend jaar zetten we er onze schouders weer onder.
2. Mededelingen.
Voor deze vergadering is slechts een afmelding ontvangen.
3. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering van 22 maart 2017.
7. Marius van Lankvelt merkt op dat zijn naam verkeerd geschreven staat, moet met een T.
Vervolgens worden notulen ongewijzigd vastgesteld met dank aan Jeanne.
4. Herdenking van de overledenen door Liesbeth.
In de periode van 22 maart 2017 tot heden hebben we afscheid moeten nemen van 42 leden. De leden worden allen met naam en leeftijd genoemd. Daarna wordt er een minuut stilte in acht genomen.
5 Verslag van de kascontrolecommissie (de heren A. Aarts en H. van Rooij) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Hendrik van Rooij deelt mede dat hij en Ad Aarts de gehele boekhouding hebben gecontroleerd en op alle vragen uitgebreid antwoord hebben gekregen.
De boekhouding klopt en ziet er keurig en verzorgd uit. De kascontrole-commissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren.
Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor het volgend jaar wordt samengesteld. Hendrik van Rooij blijft nog een jaar aan en Monique Matser stelt zich beschikbaar, waardoor zij met algemene stemmen wordt benoemd tot lid van de kascontrolecommissie.
6. Financieel verslag over het boekjaar 2017 en begroting 2018.
John de Groot stelt voor om nieuwe zachte stoelen aan te schaffen. Met name tijdens de filmavonden hebben de aanwezigen last van de wat harde stoelen. Tevens stelt hij voor om een commissie in het leven te roepen om hieromtrent een voorstel te doen.
Geantwoord wordt dat de beheercommissie hiermede volop aan de slag is geweest en tot de conclusie gekomen is dat stoelen met armleuningen niet onder de tafels geschoven kunnen worden, waardoor er teveel ruimte verloren gaat. Over de stoelen wordt heel wisselend gedacht. Er zijn overigens geen klachten van de overige groepen. Dit kan te maken hebben met het feit dat men bij een filmavond wat onderuit zit; bij het kaarten, breien e.d. zit men rechtop.
Janine Figeys merkt op dat er 8 kussens beschikbaar zijn om op te gaan zitten, hetgeen John maar niks vindt.
Ad Aarts deelt mede dat de bridgeclub ook geen klachten heeft.
De penningmeester geeft aan de hand van de voorgelegde rekening en begroting nog een nadere toelichting op de cijfers.
Gevraagd wordt wat het amortisatiefonds inhoudt. De penningmeester antwoordt dat dit een post is om het reilen en zeilen van de vereniging te bekostigen. Het is een reservering voor de vervanging van een aantal zaken. Het afgelopen jaar is hieruit b.v. de vervanging van het kopieerapparaat betaald, de aanpassing van het geluid en een loopmicrofoon.
De activiteiten en bijeenkomsten zijn nagenoeg kostendekkend.
Volgend jaar verwacht hij een huurverhoging van d’n Inloop.
Een van de leden mist de balans. Deze ligt op de bestuurstafel ter inzage.
Rien van den Boom stelt voor om deze op een gesloten deel van de website te plaatsen, waartoe de leden wel toegang hebben.
Rien van den Boom vraagt wat de toegevoegde waarde is van KBO Brabant de Kring Maas-Dommel. De afdracht is wel erg hoog, meer dan de helft van de geïnde contributie.De penningmeester antwoordt dat de Kring Maas-Dommel een onderdeel is van KBO Brabant. De kringen zijn door KBO Brabant onlangs gestructureerd, voorheen waren er 27, nu zijn er 62. KBO Brabant wil per gemeente één Kring. Wij als Kring Maas-Dommel (Sint Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Ammerzoden, Maasdriel en Vught) hebben besloten één Kring te blijven vormen om onderling gegevens, ervaring met de gemeente etc. uit te wisselen. Wij als Bres hebben er wel wat aan.De voorzitter verduidelijkt nog dat bv. ook een tennisvereniging een overkoepelende bond heeft, men is daar ook lid van een landelijke organisatie. Zo geldt dat bij bijna alle verenigingen. Hierover is altijd discussie. We kunnen opzeggen en als solo vereniging verder gaan. Uit een oogpunt van solidariteit vindt hij dit niet de juiste weg. Wij zitten ruim in ons jasje maar er zijn ook verenigingen in Brabant die een negatief saldo hebben.

Wij kijken continu naar mogelijke inkomsten en het blijft nodig om inkomsten te genereren. De contributie is € 24,– per jaar, zeer laag. Het laagst van alle afdelingen in de Kring Maas-Dommel. Ook wij kunnen de contributie bij wijze van spreken verhogen naar € 27,–, dan dragen wij ook € 12,– aan KBO Brabant af en houden we meer over. We hebben het nu niet nodig. Dit bedrag geldt voor alle afdelingen.

Frans van Kessel vraagt waarom de nieuwsbrief zowel digitaal als in hard copy wordt verspreid. Hierop valt veel te bezuinigen.

De voorzitter antwoordt dat de gemiddelde leeftijd van onze leden zeer hoog ligt (om en nabij 78) en velen nog geen e-mail hebben. Onder diegenen die wel e-mail hebben stelt men een hard copy nog zeer op prijs. Het zal nog wel een generatie gaan duren voordat iedereen e-mail heeft. Het is ook een intensief karwei om uit te zoeken wie wel en wie geen papieren nieuwsbrief meer wil hebben. Bij bv. een voetbalvereniging, die veelal uit jongere mensen bestaat, is de noodzaak van snel communiceren over uitslagen etc. van veel groter belang.

Joop Matser vindt de afdracht van € 11.000,– aan KBO Brabant schandalig hoog.

De voorzitter antwoordt hierop dat KBO-Brabant destijds uit de Unie is gestapt vanwege een voorgenomen verhoging van € 1,80 per lid. Sindsdien heeft er geen verhoging meer plaatsgevonden.

Vervolgens worden met algemene stemmen de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 goedgekeurd.

7 Jaarverslag 2017.

De voorzitter leest het verslag voor en meldt nog dat vanmorgen nog gesproken is om een nieuwe activiteit te organiseren in d’n inloop.

Het jaarverslag 2017 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

8. Bestuursverkiezing: volgens rooster zijn aftredend Liesbeth Steenbergen en Jeanne Vink. Zij stellen zich herkiesbaar.

Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld de heren Gerrit Jongeleen en Gerard Brouwers.

Bij het bestuur hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, waardoor Liesbeth Steenbergen en Jeanne Vink automatisch worden herbenoemd en Gerrit Jongeleen en Gerard Brouwers worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij aanvaarden allen hun benoeming.

Gerrit en Gerard stellen zich aan de vergadering voor.

De voorzitter doet een oproep aan de vergadering voor nog een nieuw bestuurslid om zodoende een onevenredig aantal te hebben. Het nieuwe bestuurslid kan een aantal maanden meelopen en dan benoemd worden in de ledenvergadering van 2019.

9. Rondvraag.

Marius van Lankvelt: spreekt zijn waardering uit voor de dames die nog 3 jaar in het bestuur willen blijven.

10. Sluiting.

Herman sluit de vergadering om 15.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en de grote opkomst.

  Na de sluiting van de vergadering volgt een optreden van Bertus Korver, goochelaar. Men vond dit een welkome afwisseling.