JAARVERSLAG 2018

Huisvesting.

Van d’n Inloop wordt veel gebruik gemaakt. De ruimte is multifunctioneel, wordt als sfeervol, gezellig en doelmatig bevonden, waar we erg trots op zijn. Onze ontmoetingsruimte is nagenoeg elke dag bezet. Het bestuur is hier zeer tevreden mee.

Ledenbestand:

Begin 2018 hadden we 944 leden, eind 2018: 927, waarvan 367 mannen en 560 vrouwen. Het ledenaantal beweegt zich de laatste jaren in een neerwaartse spiraal. Enerzijds door overlijden, verhuizingen naar omliggende plaatsen en anderzijds omdat de jonge ouderen nog bedenkingen hebben tegen een lidmaatschap van een seniorenvereniging.

We hebben 35 leden van 90 jaar en ouder,

Wegens overlijden hebben we in 2018 afscheid moeten nemen van 38 leden.

Jubilea

In het afgelopen jaar vierden 15 leden hun 90e verjaardag en 52 leden hun 80e verjaardag.
Een echtpaar vierde zijn 60-jarig huwelijksfeest.

Bestuurlijke aangelegenheden.

Op 13 maart 2018 vond de 59e jaarvergadering plaats om 14.00 uur in Den Durpsherd.
Deze werd bezocht door 72 personen.

Volgens rooster waren aftredend Liesbeth Steenbergen en Jeanne Vink. Beide dames stelden zich herkiesbaar en werden herkozen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 maart werden 2 nieuwe bestuursleden gekozen: Gerrit Jongeleen en Gerard Brouwers.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:           Herman Schunselaar  

Secretaris:          Jeanne Vink-van Rijbroek

Penningmeester: Ad Beex                     

Leden:                         Liesbeth Steenbergen, Gerard Brouwers en Gerrit Jongeleen.

Bestuurlijke activiteiten.

 • Het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 keer vergaderd.
 • Naast de algemene gang van zaken is veel aandacht besteed aan de continuïteit van de werkgroepen. Elke club/werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het bestuur. Deze contactpersoon is het          aanspreekpunt in het bestuur en waarmee lopende zaken worden besproken. Dit werkt uitstekend en het contact verloopt daardoor gemakkelijker.
  Deze structuur en werkwijze wordt ook in 2019 voortgezet.
 • Het bestuur is het afgelopen jaar druk doende geweest met de voorbereidingen van het 60-jarig jubileum.
 • Op 13 januari 2018 hebben al onze vrijwilligers een gezellige nieuwjaarsborrel aangeboden gekregen in D’n Inloop. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, die aangenaam en gezellig was, werd door de      vrijwilligers zeer gewaardeerd. Er waren ca. 35 personen aanwezig.
 • Met de K.B.O. afdelingen (genaamd het Kernoverleg, waaronder de afdelingen Sint Michielsgestel, Berlicum-Middelrode, Den Dungen en Gemonde vallen) zijn 3 bijeenkomsten geweest.
 • De Kring Maas-Dommel, welke wordt gevormd door de afdelingen Ammerzoden en Maasdriel, Vught, Berlicum-Middelrode, Den Dungen, Gemonde en Sint Michielsgestel, heeft dit jaar 3x vergaderd.
 • We hebben deelgenomen aan 2 gesprekken in het vrijwilligersplatformoverleg Berlicum-Middelrode.
 • Met de gemeente Sint-Michielsgestel hebben 3 gesprekken in het zogenaamde wethouders overleg plaatsgevonden.
 • Met Bint hebben 3 gesprekken plaatsgevonden over samenwerking/informatie uitwisseling.
 • De cliëntondersteuners en ouderenadviseurs hebben een nascholingscursus gevolgd, waardoor zij weer volledig van alle wijzigingen op de hoogte zijn.
 • We hebben deelgenomen aan 3 gesprekken met de gemeente om te komen tot prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en het organiseren van een informatiebijeenkomst in Den Durpsherd met als thema “Ouderen moeten/willen langer thuis blijven wonen”. Dit jaar zijn derhalve de woonscans weer opgepakt en zijn er 12 uitgevoerd.

 Activiteiten.

Naast de gebruikelijke activiteiten die wekelijks of tweewekelijks terugkeren zoals korte fietstochten, uit eten, zingen, biljarten, sjoelen, kaarten, wandelen, bowlen, kienen, koersballen, breien, bridgen, filmavonden etc. zijn er ook nog andere activiteiten georganiseerd:

De kaartavonden hebben vanaf januari t/m april  en van september t/m december 2x per maand plaatsgevonden. Deze avonden worden goed bezocht.

 • Op 17 januari zijn al onze vrijwilligers hartelijk ontvangen voor een borrel en hapje als dank voor hun inzet.
 • Op stap met…. heeft dit jaar een bezoek gebracht aan:

Nieuwjaarsconcert André Rieu te Amsterdam
Rondleiding en lunch in de bakkerij van Maître Boulanger Robert van Beckhoven te Oisterwijk
Musical Soldaat van Oranje te Katwijk
Palingkwekerij en rokerij te Moergestel.
Proeffabriek (oude CHV-gebouw) te Veghel.
Artisan Orchideeënkwekerij te Nieuwaal.
Musical Mamma Mia te Utrecht

 • Dit jaar zijn er 3 lange fietstochten van 50-60 km. uitgezet en gereden.
 • Wegens omstandigheden kon de dagtocht o 26 juni niet doorgaan. Deze werd verplaatst naar 25 september en ging dit jaar naar het vliegveld Teuge en het achterland van Terwolde.
 • Het 40-jarig bestaan van ONA werd gevierd met 3 voorstellingen van het stuk “In het witte paard” op 22, 23 en 24 maart in Den Durpsherd.
 • Op 23 april is er een informatiebijeenkomst geweest met het actuele thema “Van het gas af”.
  Deze bijeenkomst werd slechts bezocht door 20 personen.
 • Op 28 mei vond er een informatiebijeenkomst plaats over Myanmar (Birma).
 • De volledig verzorgde 6-daagse reis ging dit jaar naar de Eifel, Moezel en Rijn van 13 t/m 18 augustus.
 • Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Clubkas campagne, de opbrengst was € 1.043,-
 • Op 15 september heeft het circus Alexander op Dorpsveld opgetreden voor alle leden van Bres, die gratis toegang hadden met een kleinkind. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Premieplan van KBO Brabant en het Nationaal
 • De kerstviering heeft dit jaar plaatsgevonden in Den Durpsherd op 18 december, waarbij “Speulenderwijs” (een 3-tal dames) heeft opgetreden. De belangstelling was met 140 leden goed te noemen.
 • De creativiteitenclub heeft dit jaar 2x een lunch verzorgd voor alleenstaande en eenzame ouderen.
 • Op 23 september heeft een lezing plaatsgevonden over leven en werken in de binnenvaart.
 • Op 4 oktober is er een themabijeenkomst “Langer thuis blijven wonen” geweest in Den Durpsherd. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met woningbouwcorporatie De Kleine Meijerij, Bint, Laverhof,   Politie en Brandweer.
 • Op 9 oktober is er een presentatie geweest over “Vallen, verlaag het risico bij het ouder worden”.
 • In het kader van het 50-jarig bestaan van koor Levensvreugd heeft men op 17 oktober een korenmiddag georganiseerd.
 • De laatste presentatie dit jaar vond plaats op 10 december, genaamd “Landschapsbeheer Kampina”.
 • Door de Kring Maas-Dommel zijn dit jaar een 2-tal kringkampioenschappen georganiseerd: t.w. een golftoernooi op 19 juli en een bridgetoernooi op 26
 • Op 6 en 13 september zijn alle ouderen door Veilig Verkeer Nederland met ondersteuning van Bres in de gelegenheid gesteld hun verkeerskennis op te frissen
  Deze opfriscursus vond plaats in Den Durpsherd.
 • Door de werkgroep Lief en Leed zijn 91 bezoekjes gebracht aan zieken, leden die de partner verloren hebben etc. Bovendien is door deze werkgroep nog aan 47 leden een kaart gestuurd ter gelegenheid van Kerstmis. De bodes hebben 52 tachtigjarigen bezocht, het bestuur 12 negentigjarigen en 44 nieuwe leden.

Nieuwe activiteit.

In september is gestart met een nieuwe activiteit “Keezen”. Tot en met december 2018 is 1x per 14 dagen op donderdagavond proefgedraaid om de belangstelling te peilen. Gemiddeld waren er steeds tussen 12-16 belangstellenden. Deze activiteit is ook opengesteld voor niet-leden. Het aantal belangstellenden is dusdanig dat besloten is in januari 2019 definitief te starten. Daarom is een 6-tal borden aangeschaft.

Bijzonderheden:

In 2017 hebben we van de Stichting tot steun voor de zorg van ouderen in ’s-Hertogenbosch een donatie mogen ontvangen van € 3.250,– voor de aanschaf van lichtgewicht rollators en rolstoelen. Hierdoor konden we 30 oude rollators, die zwaar zijn maar nog wel bruikbaar, doneren aan de Stichting Max Maakt Het Mogelijk die ze weer inzet in voormalige Oostbloklanden. Deze zijn door de Stichting Max Maakt het Mogelijk op 26 januari opgehaald.

Februari 2019.