Dinsdag 19 maart: Algemene Ledenvergadering.

Aanvang 14.00 uur – einde 17.00 uur in De Moerkoal te Middelrode.

14.00 uur  Ontvangst met een kop koffie

De stukken voor deze vergadering, vindt u op deze website onder Organisatie, Documenten
(Notulen vergadering 18 maart 2018, Exploitatierekening 2018 met toelichting, Begroting 2019, Jaarverslag 2018)
Tijdens de vergadering liggen ze ook hier en daar op de tafels. Stelt u er prijs op een geprint exemplaar te ontvangen dan kunt u dit per e-mail of per telefoon 503 1833 opvragen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Najaarsvergadering van 18 maart 2018.
 4. Herdenking van de overledenen.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie (de heer H. van Rooij en mevrouw M. Matser) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 6. Financieel verslag over het boekjaar 2018 en vaststelling van de begroting 2018.
 7. Jaarverslag van 2018.
 8. Bestuursverkiezing: volgens rooster is aftredend onze voorzitter Herman Schunselaar.
  Hij stelt zich herkiesbaar.
  Eenieder kan zich kandidaat stellen mits hij/zij zich daartoe schriftelijk kandidaat stelt uiterlijk 1 dag voor aanvang van de ledenvergadering.
  De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5. handtekeningen van leden.
 9. Rondvraag
 10. Pauze.
 11. Na de pauze wordt een optreden verzorgd door Cor Swanenberg.